top of page
“vērot kā koki aug” / “watching trees grow” @M/GALLERY
“vērot kā koki aug” / “watching trees grow” @M/GALLERY

ceturtd., 17. nov.

|

Rīga

“vērot kā koki aug” / “watching trees grow” @M/GALLERY

M/Gallery aicina uz izstādi un grāmatas prezentāciju “vērot kā koki aug”. Atklāšana un grāmatas prezentācija norisināsies 17. novembrī plkst. 19:00. Pop-up izstāde M/Gallery 17.-19. novembrim.

Time & Location

2022. g. 17. nov. 19:00 – 2022. g. 19. nov. 19:00

Rīga, Aristida Briāna iela 9, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvia

About the Event

[LV] M/Gallery aicina uz izstādi un grāmatas prezentāciju “vērot kā koki aug”. Atklāšana un grāmatas prezentācija norisināsies 17. novembrī plkst. 19:00. Pop-up izstāde M/Gallery 17.-19. novembrim.

vērot kā koki aug ir divu jaunu mākslinieku - Māras Ulmes un Kristiana Rozīša kopdarbs, kas ar attēlu un vārdu starpniecību aicina vērotājus atcerēties sevi kā daļu no viļņainās, pastāvīgi nepastāvīgās dabas, kas eksistē horizontāli - vienlīdzīgi un nesteidzīgi.

Novērot koku augšanas procesu iespējams tikai gadu desmitos - to augšanas ātrumu būtiski ietekmē augšanas apstākļi un ekosistēmas stāvoklis, kā arī apkārtējo koku ietekme. Līdzīgi ir ar cilvēkiem. Ikdienā nav iespējams novērot izmaiņas sevī - ikdiena ir turbulenta un nepacietīga, cilvēks tajā ir kā iekārts svārsts, kas šūpojas no vienas nodarbes līdz otrai, no viena uzdevuma līdz nākamajam. Kā apstādināt šo oscilāciju? Kur apstāties? Ko domāt? Ko vērot?

Katrā vērotājā kūsā ilgas, vēlmes un gaidas. Katrs vērotājs ir jutis nepacietību, saspringumu, smeldzi. Vai visam jānotiek uzreiz? Kā atrast nelielu klusumu sevī un atgriezties dabīgās attiecībās ar pasauli, kuras interpretācija vienmēr ir mūsu rokās?

Iedvesmojoties no filosofa Žaka Ransjēra idejām, kopdarbs apsver vērošanas un domāšanas daudzpusīgo dabu. Mēs visi esam neatkarīgi domājoši vērotāji, kas uztver apkārtni, cilvēkus un sevi. Kā vērot nesteidzoties, kā vērojot uztvert sevi patiesi un bez aizspriedumiem? — Māra Ulme ir jaunākās paaudzes dzejniece. Kopš 2018. gada regulāri publicējas kultūras medijos, t. sk. “Punctum”, “Domuzīme”, “Konteksts”, u.c., Absolvējusi gan Literāro Akadēmiju, gan LLMC mākslas kritikas skolu, ir arī viena no jaunā, avangardiskā mēnešraksta “Avīzes Nosaukums” redaktoriem. Piedalījusies Kaņepes Kulturas centra rīkotajā ciklā “Neierastā literatūra”, Tallinas Kvartāla multimediālajā izstādē “Exodus”, organizējusi pasākumus sadarbībā ar LNMM, DOM, Dzejas Dienām un citos ar dzeju un mākslu saistītos pasākumos.

Kristians Rozītis ir multimākslinieks ar formālo izglītību fotogrāfijas dizainā, kur startējis ne tikai ar izciliem rezultātiem profesionālās izglītības ietvaros, bet arī devis vērā ņemamu pienesumu un attīstījis savu māksliniecisko nostāju dažādos projektos un performancēs: KKC cikla Neierastā literatūra 5. sezonas ietvaros oriģinalitāti apliecinājis ar mūzikas un vizuālo uzstādījumu veidošanu performancei “THE VOID. Mākslīgā nostalģija”, kā operātors inscinētājs piepildījis progresīvās Teātra Studijas “Kāpnes” projekta “Bruģis manās kurpēs” vīzijas realizāciju, u.c.

[ENG] M/Gallery invites to an exhibition and a book presentation, “watching trees grow.” The opening and presentation of the book will take place on November 17 at 19:00. Pop-up exhibition at M/Gallery November 17-19.

Watching Trees Grow is a collaborative work by two young artists, Māra Ulme and Kristians Rozītis, who through images and text invite spectators to remember themselves as a part of the undulating, ever-changing nature that exists horizontally - equally and without hurry.

It takes decades to observe the growth process of trees - their growth rate is strongly influenced by growing conditions and the state of the ecosystem, as well as the influence of trees surrounding them. It's the same with people. It is impossible to observe changes in oneself on a daily basis - everyday life is turbulent and impatient, a pendulum swinging from one activity to the next, one task to the other. How to stop this oscillation? Where to stop? What to think? What to observe?

Longings, desires, and expectations are stirring inside every spectator. Every spectator has felt impatience, tension, and sadness. Must everything happen right away? How to find a little silence within ourselves and return to our natural relationship with the world, whose interpretation is always in our hands?

Inspired by the ideas of philosopher Jacques Rancière, this collaborative work considers the multifaceted nature of observing and thinking. We are all independent-minded spectators who perceive our surroundings, people, and ourselves. How to observe without rushing, how to perceive oneself truthfully and without bias? __

Māra Ulme is a poet of the younger generation. Since 2018, she has been regularly published in various magazines, including Punctum, Domuzīme, Konteksts etc. Graduate of the Literary Academy and the School of Art Criticism of LCCA. Currently she is also one of the editors of the new, avant-garde newspaper "Avīzes Nosaukums". She has participated in the series "Unusual Literature" organised by Kaņepes Culture Centre, the multimedia exhibition "Exodus" at Tallinas Kvartāls, organised events in collaboration with the LNMM, DOM, Poetry Days as well as other events related to poetry and art.

Kristians Rozītis is a multimedia artist with a formal education in photography design, where he has not only excelled in his professional education, but has also contributed and developed his artistic approach in various projects and performances: in the 5th season of the KKC series Unusual Literature, he demonstrated his originality by creating music and visual settings for the performance "THE VOID. Artificial Nostalgia". He has also proven himself as a stage designer, where he fulfilled the vision of the progressive project "The Pavement in My Shoes" of the Theatre Studio "Stairs", etc.

Share This Event

bottom of page